قوانین داروچی

۱.داروچی براساس داروهایی که عکس آن ها در سیستم بارگذاری شده است یادآوری را انجام میدهد و درصورت تغییر دارو یا حذف دارویی از دوره ی درمان جهت انجام صحیح خدمات لطفا اطلاع داده شود و تیم در صورت عدم اطلاع مسئولیتی ندارد. ۲.درصورت ناصحیح وارد کردن اطلاعات دارویی داروچی اطلاعات را براساس نظر دکتر داروساز تصحیح کرده و هرگونه حق اعتراض از بیمار سلب میشود. ۲.درصورتی که تماس گرفته شد و بیمار پاسخ نداد داروچی به فاصله ۵ دقیقه با تلفن مراقب بیمار(درصورت ثبت)یا خود بیمار مجددا تماس میگیرد و در صورت عدم پاسخ ،مسئولیت رفع شده و هزینه…